مجموعه تست زیست شناسی

کتاب مجموعه تست زیست شناسی شامل سوالات تستی به همراه پاسخ تشریحی از دروس زیر می باشد:

1- سلولی و مولکولی   2- بیوشیمی   3- ژنتیک   4- میکروبیولوژی   5- مجموعه گیاه شناسی   6- مجموعه جانورشناسی   7- بیوفیزیک   8- فیزیولوژی گیاهی   9- فیزیولوژی جانوری

صفحه دانلود فایل

👇👇👇👇👇👇👇

بیوشیمی : فصل چهارم (ساختار پروتئین ها)

ساختار پروتئین ها


بیوشیمی : فصل سوم (ساختار شیمیایی لیپیدها و خواص آنها)

ساختار شیمیایی لیپیدها و خواص آنها

بیوشیمی : فصل دوم (ساختمان شیمیایی کربوهیدرات ها)

ساختمان شیمیایی کربوهیدرات ها

بیوشیمی : فصل اول (آب، اسید و باز)

 

فصل اول بیوشیمی : آب، اسید و باز  و سیستم های بافری

 

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]