ماگنولیای بنفش Magnolia soulangeana

رده :            Magnoliopsida

زیر رده :           Magnoliidae

راسته :           Magnoliales

خانواده :       Magnoliaceae


کتاب کلیات تاکسونومی گیاهی

کتاب کلیات تاکسونومی گیاهی

کلیات تاکسونومی گیاهی

 

تالیف : سی . جفری

ترجمه : دکتر محمدحسن راشد محصل

 

دانلود در ادامه مطلب ...

Hamamelis

زیر رده :    Hamamelidae
راسته :    Hamamelidales
خانواده :    Hamameliaceae
جنس :    Hamamelis


Delphinium


زیر رده :    Magnolidae

راسته :    Nymohaeales

خانواده :     Nymphaceae


Delphinium

زیر رده :    Magnolidae

راسته :    Ranunculales

خانواده :     Ranunculaceae

Ranunculus

زیر رده :    Magnolidae

راسته :    Ranunculales

خانواده :     Ranunculaceae


Peperomia

رده :            Magnoliopsida

زیر رده :           Magnoliidae

راسته :               Piperales

خانواده :           Piperaceae


Nymphaceae

زیر رده :    Magnolidae

راسته :    Nymphaeales

خانواده :     Nymphaceae


Aristolochia

رده :                        Magnoliopsida

زیر رده :                        Magnoliidae

راسته :                       Aristolochiales

خانواده :                  Aristolochiaceae
[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]