جنین شناسی : فصل دوازده (دستگاه تنفسی)

در رويان 4 هفته ای ديورتيكول تنفسی (جوانه ريوی) از قدام پيشين روده جدا می شود.

جنین شناسی : فصل یازده (دستگاه قلبی عروقی)

دستگاه عروقی در اواسط هفته 3 با تشكيل آنژيوبلاست از مزودرم احشایی شروع به تشكيل می كند.

جنین شناسی : فصل دهم (حفرات بدن)

در پايان هفته  سوم، مزودرم داخل رويانی در دو طرف خط وسط در اثر تمايز به سه بخش تقسيم می شود: بخش كنار محوری، بخش بينابينی و صفحه جانبی . با ايجاد
شكاف های بين سلولی، مزودرم صفحه جانبي به دو لايه تقسيم می شود: لايه مزودرم سوماتيک و لايه مزودرم احشایی.

جنین شناسی : فصل نهم (دستگاه ماهیچه ای)

به جز بخشی از بافت ماهيچه ای صاف، دستگاه ماهيچه ای از لايه زايای مزودرمی بوجود می آيد و شامل ماهيچه اسكلتی، صاف و ماهيچه قلب است.

جنین شناسی : فصل هشتم (دستگاه اسکلتی)

دستگاه اسكلتی رويان از مزودرم كنار محوری، مزودرم صفحه جانبی (لايه سوماتيک) و ستيغ عصبی به وجود می آيد

جنین شناسی : فصل هفتم (پرده های جنینی و جفت)

در شروع ماه دوم خصوصيت تروفوبلاست، وجود پرزهای ثانويه و ثالثيه فراوان است كه به آن ظاهر شعاعي می دهد.

اين پرزها در مزودرم صفحه كوريونی فرو رفته و از اطراف توسط پوسته سيتوتروفوبلاست خارجی به دسيدوای مادری متصل اند. با آغاز ماه چهارم، سلولهای
سيتوتروفوبلاست و برخی سلولهای بافت همبندی پرزهای ثالثيه ناپديد می شوند.

جنین شناسی : فصل ششم (دوران جنینی)

از آغاز هفته ی نهم تا پايان زندگی داخل رحمی دوره ی جنينی اطلاق می شود.

جنين معمولا به صورت رشد طولی خصوصا در ماههای سوم تا پنجم چشمگير است. اما بيشترين افزايش وزن جنين در طی دو ماه آخر بارداری رخ می دهد.

جنین شناسی : فصل پنجم (دوره ی رویانی)

هفته های سوم تا هشتم تكامل جنينی را دوره ی رويانی يا دوره ی ارگانوژنز ( اندام زايی) می نامند و ناهنجاری ها مادرزادی اغلب در اين دوره رخ می دهد.

جنین شناسی : فصل چهارم (دیسک زایای ژرمینال سه لایه ای)

در هفته ی سوم تكامل گاسترولاسيون اتفاق می افتد.

در طی اين فرآيند هر سه لايه ی زايا (اكتودرم ، مزودرم و اندودرم) در رويان بوجود می آيد.

جنین شناسی : فصل سوم (دیسک زایای دو لایه ای)

فصل سوم جنین شناسی دیسک زایای دو لایه ای

در اين فصل به بررسی رويداد های مهمی كه در طی هفته ی دوم رشد اتفاق می افتد می پردازيم

جنین شناسی : فصل دوم (نخستین هفته تکامل جنینی)

تخمک گذاری تا لانه گزينی

در آغاز هر دوره ی تخمدانی در اثر عمل FSH ، پنج تا پانزده فوليكول بدوی شروع به رشد می كند اما در شرايط طبيعی فقط يكی از اين فوليكول ها به بلوغ كامل می رسند و تنها يک اووسيت از تخمدان آزاد می شود و بقيه ی فوليكول ها تحليل می رود و بسته می شود


جنین شناسی : فصل اول (گامتوژنز)

تكامل انسان با لقاح آغاز مي شود، فرآيندی كه در آن گامت نر يا اسپرم و گامت ماده يا اووسيت به هم مي پيوندند و تخم يا زيگوت را پديد مي آورند.

منشا گامت ها، سلول های زايا هستند كه در هفته ی چهارم تكامل در ديواره ی كيسه ی زرده ظاهر مي شوند

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]