ماگنولیای بنفش Magnolia soulangeana

رده :            Magnoliopsida

زیر رده :           Magnoliidae

راسته :           Magnoliales

خانواده :       Magnoliaceae


Peperomia

رده :            Magnoliopsida

زیر رده :           Magnoliidae

راسته :               Piperales

خانواده :           Piperaceae


Aristolochia

رده :                        Magnoliopsida

زیر رده :                        Magnoliidae

راسته :                       Aristolochiales

خانواده :                  Aristolochiaceae
[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]