جنین شناسی : فصل اول (گامتوژنز)

تكامل انسان با لقاح آغاز مي شود، فرآيندی كه در آن گامت نر يا اسپرم و گامت ماده يا اووسيت به هم مي پيوندند و تخم يا زيگوت را پديد مي آورند.

منشا گامت ها، سلول های زايا هستند كه در هفته ی چهارم تكامل در ديواره ی كيسه ی زرده ظاهر مي شوند

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]