جنین شناسی : فصل هفتم (پرده های جنینی و جفت)

در شروع ماه دوم خصوصيت تروفوبلاست، وجود پرزهای ثانويه و ثالثيه فراوان است كه به آن ظاهر شعاعي می دهد.

اين پرزها در مزودرم صفحه كوريونی فرو رفته و از اطراف توسط پوسته سيتوتروفوبلاست خارجی به دسيدوای مادری متصل اند. با آغاز ماه چهارم، سلولهای
سيتوتروفوبلاست و برخی سلولهای بافت همبندی پرزهای ثالثيه ناپديد می شوند.

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]