جنین شناسی : فصل ششم (دوران جنینی)

از آغاز هفته ی نهم تا پايان زندگی داخل رحمی دوره ی جنينی اطلاق می شود.

جنين معمولا به صورت رشد طولی خصوصا در ماههای سوم تا پنجم چشمگير است. اما بيشترين افزايش وزن جنين در طی دو ماه آخر بارداری رخ می دهد.

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]