جنین شناسی : فصل سوم (دیسک زایای دو لایه ای)

فصل سوم جنین شناسی دیسک زایای دو لایه ای

در اين فصل به بررسی رويداد های مهمی كه در طی هفته ی دوم رشد اتفاق می افتد می پردازيم

جنین شناسی : فصل دوم (نخستین هفته تکامل جنینی)

تخمک گذاری تا لانه گزينی

در آغاز هر دوره ی تخمدانی در اثر عمل FSH ، پنج تا پانزده فوليكول بدوی شروع به رشد می كند اما در شرايط طبيعی فقط يكی از اين فوليكول ها به بلوغ كامل می رسند و تنها يک اووسيت از تخمدان آزاد می شود و بقيه ی فوليكول ها تحليل می رود و بسته می شود


جنین شناسی : فصل اول (گامتوژنز)

تكامل انسان با لقاح آغاز مي شود، فرآيندی كه در آن گامت نر يا اسپرم و گامت ماده يا اووسيت به هم مي پيوندند و تخم يا زيگوت را پديد مي آورند.

منشا گامت ها، سلول های زايا هستند كه در هفته ی چهارم تكامل در ديواره ی كيسه ی زرده ظاهر مي شوند

بیوشیمی : فصل چهارم (ساختار پروتئین ها)

ساختار پروتئین ها


بیوشیمی : فصل سوم (ساختار شیمیایی لیپیدها و خواص آنها)

ساختار شیمیایی لیپیدها و خواص آنها

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]