جنین شناسی : فصل هشتم (دستگاه اسکلتی)

دستگاه اسكلتی رويان از مزودرم كنار محوری، مزودرم صفحه جانبی (لايه سوماتيک) و ستيغ عصبی به وجود می آيد

جنین شناسی : فصل هفتم (پرده های جنینی و جفت)

در شروع ماه دوم خصوصيت تروفوبلاست، وجود پرزهای ثانويه و ثالثيه فراوان است كه به آن ظاهر شعاعي می دهد.

اين پرزها در مزودرم صفحه كوريونی فرو رفته و از اطراف توسط پوسته سيتوتروفوبلاست خارجی به دسيدوای مادری متصل اند. با آغاز ماه چهارم، سلولهای
سيتوتروفوبلاست و برخی سلولهای بافت همبندی پرزهای ثالثيه ناپديد می شوند.

جنین شناسی : فصل ششم (دوران جنینی)

از آغاز هفته ی نهم تا پايان زندگی داخل رحمی دوره ی جنينی اطلاق می شود.

جنين معمولا به صورت رشد طولی خصوصا در ماههای سوم تا پنجم چشمگير است. اما بيشترين افزايش وزن جنين در طی دو ماه آخر بارداری رخ می دهد.

جنین شناسی : فصل پنجم (دوره ی رویانی)

هفته های سوم تا هشتم تكامل جنينی را دوره ی رويانی يا دوره ی ارگانوژنز ( اندام زايی) می نامند و ناهنجاری ها مادرزادی اغلب در اين دوره رخ می دهد.

جنین شناسی : فصل چهارم (دیسک زایای ژرمینال سه لایه ای)

در هفته ی سوم تكامل گاسترولاسيون اتفاق می افتد.

در طی اين فرآيند هر سه لايه ی زايا (اكتودرم ، مزودرم و اندودرم) در رويان بوجود می آيد.

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]