پرندگان راسته کشیم سانان

این تیره، 20 گونه دارد که 5 گونه ی آن در ایران یافت می شود. کشیمیان از غوصیان کوچکتر و در شناگری و غواصی در آب مهارت بسزایی دراند. بیشتر به داخل آب شیرجه می روند و کمتر پرواز می کنند. کشیمیان پرواز ضعیفی دارند، که ابتدا با دویدن روی آب آغاز می شود، سپس برخاسته و در حالی که سر و گردن را به سمت جلو واندکی پایین تر از بدن نگه داشته اند، در ارتفاع پایین پرواز می کنند. پاها نیم پرده و فاقد دم است. نر و ماده همشکل اند. عمدتا از ماهی تغدیه کرده، اما از نرم تنان و دوزیستان نیز تغذیه می کنند. در آبهای ساحلی، در یاچه ها و مصب ها به سر برده و آشیانه ی خود را کنار مصب ها و روی برگهای شناور می سازند

 

کشیم بزرگ

نام علمی : Podiceps cristatus

نام انگلیسی: Great Crested Grebe    

نام فارسی: کشیم بزرگ

 

 

پراکندگی

 

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 49 سانتیمتر طول دارد و از دیگر کشیمیان بزرگتر است. منقارش قرمز صورتی است و گردنی باریک دارد. پشت گردن و روتنه خاکستری مایل به قهوه ای است. در فصل تولید مثل، روی سرش دو کاکل بلند و تیره رنگ مشاهده میشود که اطراف آن را طره سیاه بلوطی پوشانده و داخل این طره تا حاشیه ی صورت ، قرمز بلوطی است. حاشیه ی چشمان و ریز گلوی این پرنده سفید است.

در زمستان ها، سر و گلو سفید است. و روی سرش کاکل تیره رنگی به حالت خوابیده مشاهده میشود. در نگاه اول بدون دم هب نظر می آید. هنگام شنا کردن روی آب، بدن کشیده اش اندکی در آب فرو رفته و گردنش را به حالت افراشته نگه می دارد. جثه ی بزرگتر، گردن باریک تر و منقار صورتی رنگش این پرنده را از کشیم گردن سرخ متمایز می کند. همچنین در پرواز، شاهپرهای ثانوی و لکه ی بزرگ و سفید رنگ پیش بالش به وضوح دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده؛ عمدتا درفصل تولید مثل و شبیه «راه –راه- راه» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، اغلب در دریاچه های آب شیرین، آبگیرها و مصب هایی که دارای پوشش گیاهی است، به سر برده و لابلای پوشش های نیزاری تولید مثل می کند. در ایران، زمستان ها نسبتا فراوان است.

حفاظت : این پرنده ، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

این تیره، 20 گونه دارد که 5 گونه ی آن در ایران یافت می شود. کشیمیان از غوصیان کوچکتر و در شناگری و غواصی در آب مهارت بسزایی دراند. بیشتر به داخل آب شیرجه می روند و کمتر پرواز می کنند. کشیمیان پرواز ضعیفی دارند، که ابتدا با دویدن روی آب آغاز می شود، سپس برخاسته و در حالی که سر و گردن را به سمت جلو واندکی پایین تر از بدن نگه داشته اند، در ارتفاع پایین پرواز می کنند. پاها نیم پرده و فاقد دم است. نر و ماده همشکل اند. عمدتا از ماهی تغدیه کرده، اما از نرم تنان و دوزیستان نیز تغذیه می کنند. در آبهای ساحلی، در یاچه ها و مصب ها به سر برده و آشیانه ی خود را کنار مصب ها و روی برگهای شناور می سازند.

 

کشیم بزرگ

نام علمی : Podiceps cristatus

نام انگلیسی: Great Crested Grebe    

نام فارسی: کشیم بزرگ

 

 

پراکندگی

 

 

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 49 سانتیمتر طول دارد و از دیگر کشیمیان بزرگتر است. منقارش قرمز صورتی است و گردنی باریک دارد. پشت گردن و روتنه خاکستری مایل به قهوه ای است. در فصل تولید مثل، روی سرش دو کاکل بلند و تیره رنگ مشاهده میشود که اطراف آن را طره سیاه بلوطی پوشانده و داخل این طره تا حاشیه ی صورت ، قرمز بلوطی است. حاشیه ی چشمان و ریز گلوی این پرنده سفید است.

در زمستان ها، سر و گلو سفید است. و روی سرش کاکل تیره رنگی به حالت خوابیده مشاهده میشود. در نگاه اول بدون دم هب نظر می آید. هنگام شنا کردن روی آب، بدن کشیده اش اندکی در آب فرو رفته و گردنش را به حالت افراشته نگه می دارد. جثه ی بزرگتر، گردن باریک تر و منقار صورتی رنگش این پرنده را از کشیم گردن سرخ متمایز می کند. همچنین در پرواز، شاهپرهای ثانوی و لکه ی بزرگ و سفید رنگ پیش بالش به وضوح دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده؛ عمدتا درفصل تولید مثل و شبیه «راه –راه- راه» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، اغلب در دریاچه های آب شیرین، آبگیرها و مصب هایی که دارای پوشش گیاهی است، به سر برده و لابلای پوشش های نیزاری تولید مثل می کند. در ایران، زمستان ها نسبتا فراوان است.

حفاظت : این پرنده ، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

کشیم بزرگ

 

کشیم شاخدار (کشیم گوشدار)

نام علمی : Podicops Auritus

نام انگلیسی:  Slavonian Grebe , Horned Grebe     

نام فارسی: کشیم شاخدار (کشیم گوشدار)

 

 

پراکندگی

 

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 35 سانتیمتر طول دارد . در فصل تولید مثل، سرو رو تنه اش سیه براق است و با دو نوار چشمی پهن و طلایی تاج مانند، که از چشم ها تا پس سر امتداد دارد، مشاهده می شود. گردن و پهلوها به رنگ بلوطی و شکمش به رنگ خاکستری متمایل به سفید است. در زمستان، سر و تارکش به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری دیده می شود و دو طرف سر و گردن و نیز قسمت پس سر تا خط چشمانش سفید رنگ است که تا زیر تنه به رنگ سفید چرکی امتداد می یابد. منقارش سیاه رنگ و نوکش زرد کمرنگ و در مقایسه با سایر کشیم ها راست تر و کلفت تر است.

صدا: صدای این پرنده شبیه غلغله و چهچه مانند است.

زیستگاه: این پرنده؛ زمستان ها بیشتر در خلیج های پناه دار، خورها و آب های شیرین به سر می برد. در ایران در سواحل دریای خزر به تعداد نسبتا فراوانی دیده می شود. به صورت مهاجر عبوری در شمال شرقی نیز گزارش شده است.

حفاظت : این پرنده در حال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

کشیم شاخ‌دار

 

کشیم گردن سیاه

نام علمی : Podiceps Nigricollis

نام انگلیسی:  Black necked Grebe     

نام فارسی: کشیم گردن سیاه

 

 

پراکندگی


مشخصات ظاهری: این پرنده، 31 سانتی متر طول دارد و از کشیم گوشدار اندکی کوچکتر است. منقارش به بالاست. در فصل تولید مثل سر، گردن و گوش، به رنگ سیاه است و گوشپرهای طلایی بادبزن مانندی دارد. روتنه سیاه است و حاشیه ی شکم به رنگ بلوطی دیدده می شود. در زمستان، سر، تارک و پشت گردن سیاه رنگ، روتنه قهوه ای مایل ب سیاه و زیر تنه به رنگ سفید دیده می شود. در زیر چشم ها و گلوی این پرنده ، لکه ی مشخص سفیدی مشاهده می شود که تا پشت چشم ها امتداد دارد.

صدا: صدای این پرنده آرام و شبیه «پری- یپ» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رتالاب ها، برکه های نسبتا عمیق و نواحی باتلاقی دارای پوشش گیاهی تولید مثل کرده و زمستان ها، در دریاچه ها و آب های ساحلی به سر می برد. در ایران، زمستان ها نسبتا فراوان است و به تعداد نسبتا فراوانی نیز تولید مثل می کند.

حفاظت : این پرنده در حال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

کشیم گردن سیاه

 

کشیم گردن سرخ


نام علمی : Podiceps Grisegena

نام انگلیسی:  Red necked Grebe    

نام فارسی: کشیم گردن سرخ

 

 

پراکندگی

 

مشخصات ظاهری: این پرنده، 45 سانتی متر طول دارد. منقارش سیاه با قاعده ی زرد روشن است که زمستانها به رنگ خاکستری روشن دیده می شود و روتنه اش نیز قهوه ای مخلوط با خاکستری است که سفیدی کمتری دارد. تارکش سیاه است و دو پس کاکل کوچک روی آن مشاهده می شود. در فصل تولید مثل به واسطه ی گردن بلوطی و گونه ی خاکستری و نیز لکه سیاه روی سر، که تا چشم ها امتداد دارد، از کشیم بزرگ متمایز می شود. همچنین در پرواز، بال هایش مانند بال های کشیم بزرگ، دو لکه ی پیش بال وسعت کمتری دارد.

صدا: صدای این پرنده، کشیده، و شبیه «کک –کک-» شنیده می شود.

زیستگاه : این پرنده، زمستان ها، عمدتا در نزدیکی سواحل به سر برده و در نیزارها و آبگیرهای پر گیاه تولید مثل می کند. در ایران، زمستان ها نسبتا فراوان است. اما به تعداد اندک تولید مثل می کند.

حفاظت: در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.
کشیم گردن سرخ

کشیم کوچک

نام علمی : Tachybaputs ruficollis

نام انگلیسی:  Little Grebe    

نام فارسی: کشیم کوچک

 

 

پراکندگی

 

مشخصات ظاهری: این پرنده، 27 سانتیمتر طول دارد و کوچکترین پرنده از تیره کشیمیان است. منقار و گردنش از سایر کشیم ها کوتاهتر و کلفت تر است. پر و بال این پرنده در تابستان ها قهو ه ای تیره است. که در کناره های گردن دو لکه ی بزرگ ، به رنگ قرمز بلوطی؛ دیده می شود. در این فصل ، سر و پشت این پرنده سیاه است. در زمستان ها ، پر و بال بسیار کمرنگ؛ گلو سفید و گردن نخودی رنگ است. جوجه های این پرنده پر رنگ اند و روی سرشان طرح مشخصی از رگه های سفید دیده می شود. پروازش با بال های سریع، در ارتفاع پایین، نزدیک سطح آب، انجام می گیرد. نرو ماده ؛ همشکل اند.

صدا: صدای این پرنده بیشتر در فصل تولید مثل شنیده می شود وشبیه شیهه ی آرام اسب است.

زیستگاه : این پرنده در آبگیرها، در یاچه ها ومانداب ها به سر برده و همانجا نیز تولید مثل می کند. در ایران، بومی و فراوان و به صورت مهاجر، در زمستانها، نسبتا فراوان است.

حفاظت : این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.
کشیم کوچک

منبع : کویرها و بیابان‌های ایران

مطالب مرتبط :
لایک : 0
کد امنیتی رفرش
[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]